График

График за попълване на незаети места след четвърти етап на класиране до достигане на утвърдения държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2023/2024 година в профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ 

заповед – 4 етап

график за незаети места

Заявление за отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас

Със Заповед РД-31-453 от 04.05.2020 г. на МОН и РУО-Добрич, на основание чл. 190, ал.3, т.9 от ЗПУО и във връзка с чл. 139, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование, относно отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас, е необходимо родителите на децата да подадат заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас.

Заявлението се подава в училището, в което се обучава детето, сканира се и се изпраща на е-пощата на РУО-Добрич в срок до 30.05.2020 г.

Другите документи ще се разглеждат от РЕПЛРДУСОП по процедура и график, съобразени със извънредното положение във връзка с COVID-19.

  1. Заявление от родител /приложение 1 – образец/
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия
  3. удостоверение за задължително предучилищно образование; други документи с информация за детето / изследвания, консултации и др./

Самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018г

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план за учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2017-2018г.

Самостоятелна форма на обучение – изпити