Начало

Добре Дошли!

Основната мисия на нашето училище е да подготвя личности, които да съчетават равнопоставено компетентност и иновативност, отговарящи на съвременния живот; да им даде необходимите знания, умения и опит при решаване на реални ситуации; да стимулира самоутвърждаването им като европейски граждани; да ги приучи да опазват традициите, градени с десетилетия и да ги обновяват и модернизират, както и подобряване на конкурентноспособността на СУ „Й. Йовков” в условията на пазарна икономика.

Утвърждаване на СУ „Й. Йовков”- гр. Тервел като конкурентноспособно училище, у чиито ученици се формират национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Обособяване на педагогическия колектив като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Училището формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие, изгражда личности с общоевропейски ценности, с възможности за реализация на европейския трудов пазар.

Училището повишава възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение, адекватни на неговите способности, за да се гарантира личностното и професионалното развитие на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото.

Училището превръща  ученика в субект на УВП и равнопоставен партньор. Подобрява се  мотивацията за учене сред подрастващите.

Успешна интеграция на училището с другите институции и лица, които имат положително отношение към образованието и проявяват загриженост към успехите, традициите и предизвикателствата пред СУ „Й. Йовков”.

Училището участва в изпълнението на държавната политика в образованието по национални програми „Училището – територия на учениците“, „Оптимизация на училищната мрежа“, „Модернизации на материалната база в училище“, „Без свободен час“, „Нов шанс“, „ИКТ в училище“ и други.

В училището през последните години постъпват на работа млади учители, които създават усещане за приемственост и бъдност.

Днес учители и ученици от СУ „Йордан Йовков“ се радват на добра училищна среда и успехи на всички равнища – много добро представяне на олимпиади, НВО, ДЗИ, Национални и Международни конкурси, спортни  успехи, съхранени традиции и обичаи. Те дават едно своеобразно самочувствие, което прави живота в училище ползотворен и хармоничен.