Проект „Образование за утрешния ден“

 

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

От началото на втория срок, в училището започнаха занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

В момента се работи по ДЕЙНОСТ 6 – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, което включва създаване на клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране.

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна  от 06.02.2020 година, като са сформирани два клуба  – „Млад графичен дизайнер“ с ръководител Силвия Александрова и ученици от 5 клас; „ Компютърна работилница“ с ръководител Ивелина Колева и ученици от 6 клас.

Информация за проекта

Платформата на проекта

Заповед на Министъра на образованието и науката

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

 

Поздравления за постижения

Поздравления за нашите ученици, представили се отлично на олимпиади и национални състезания и конференции

Юбилейни грамоти на заслужили педагози

Нова организация на дистанционното обучение

От 01.04.2020 г. се включват и учители, преподаващи Чужд език, Музика, Изобразително изкуство и ФВС.

Това налага изготвянето на ново седмично разписание, което влиза в сила от 01.04.2020 г.

Втори срок 2019/2020 – Дистанционно обучение

График на педагогическия съветник Дамянака Иванова – в сила от 01.04.2020 г.

График дистанционно обучение – Д. Иванова

Самостоятелна форма на обучение – Мартенска сесия

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.38, ал.1, т.1 от наредба 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на  учениците на самостоятелна форма на обучение 

Бейра Сунай Мехмед от 12 клас
Кольо Митков Иванов от 7 клас
Вайдин Аднен Сали от 7 клас
Хайрие Хамид Андреева от 7 клас
Ефраби Ашъмов Абилов от 6 клас

за провеждане на изпити през  Мартенска  изпитна сесия 2020г.

НАЗНАЧАВАМ Комисии за организиране и провеждане , както следва:

Обява

Обява за набиране на предложения за доставка

на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“

и за доставка на мляко и млечни продукти

по схема „Училищно мляко“

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17 март 2018 г. от 11:00 ч. до 12:30 ч. в СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел ще се проведе Областният кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“.

В състезанието могат да вземат участие всички ученици от I  до XII клас.

Участието е безплатно, без такса правоучастие.

Участието се заявява чрез попълване на заявление по образец. Родители, които не желаят резултатът на детето им да бъде обявен публично, подават декларация, че не желаят да се публикуват резултатите им.

Заявление за участие и декларация се подават на                                                     e-mail: souyyovkov@mail.bg или при зам. директорите на училището.