Самостоятелна форма на обучение – Мартенска сесия

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.38, ал.1, т.1 от наредба 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на  учениците на самостоятелна форма на обучение 

Бейра Сунай Мехмед от 12 клас
Кольо Митков Иванов от 7 клас
Вайдин Аднен Сали от 7 клас
Хайрие Хамид Андреева от 7 клас
Ефраби Ашъмов Абилов от 6 клас

за провеждане на изпити през  Мартенска  изпитна сесия 2020г.

НАЗНАЧАВАМ Комисии за организиране и провеждане , както следва: