Седмично разписание

Организацията на обучението в СУ „Йордан Йовков”  е в едносменен режим при целодневна организация на учебния ден.

Задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а часовете по самоподготовка, занимания по интереси, спорт и организиран отдих – след обяд.

Седмично разписание за 2019/2020 учебна год. – Първи срок

Седмично разписание за 2019/2020 учебна год. – Втори срок