Комисии

Задачи и форми на работа на УКС:

Състав на комисията –
Председател – Калина Илиева – зам. директор
Членове:
Дамянка Иванова – пед. съветник
Мюхтебер Мюмюн – учител
Светлана Неделчева – начален учител
Невена Добрева – началник отдел „ЗД-то“ при Д „СП“ – Тервел
Милка Енева – психолог

Помощни органи и комисии:

1. Безопасност на движението:
Председател – Калина Илиева
Членове:

 1. Диян Димов – начален учител
 2. Марияна Върбанова – начален учител

2. Охрана на труда:
Председател: Станимир Влаев
Членове:

 1. Марияна Денева и Марияна Върбанова – начални учители
 2. Андрей Ненов – преподавател по физ.култура и спорт
 3. Евгени Господинов – преподавател по физ.култура и спорт
 4. Антоанета Йорданова – преподаватели по ИИ и технологии

3. Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии:
Председател: Атанас Недялков – Директор
Заместник-председател: Росица Стоянова – Зам. директор
Секретар: Йорданка Тодорова – ЗАС
Членове:

 1. Калина Илиева – отговорник по безопасно извеждане на учениците
 2. Албена Вълова – отговорник по медико-санитарна защита
 3. Андрей Ненов – отговорник по осигуряване на реда
 4. Диян Димов – отговорник по противопожарна защита
 5. Аксел Наз – отговорник по радиационна защита

4. Квалификационна дейност:
Творчески съвет:
Председател: Атанас Недялков – Директор – II ПКС
Членове:
Росица Стоянова – зам. директор – IV ПКС
Калина Илиева – зам. директор – V ПКС
Виолета Желязкова – Старши учител – II ПКС, Председател на МО
Цецка Божилова – Старши учител – IV ПКС, Председател на МО
Силвия Александрова – Старши учител – III ПКС
Виолета Димова – Старши учител – V ПКС, Председател на МО НЕ