Комисии

Задачи и форми на работа на УКБППМН:

Състав на комисията –
Председател – Дияна Стойнова – пом. директор
Членове:
Дамянка Иванова – пед. съветник
Пенка Стратиева – учител
Христо Риков – учител
Георги Чолаков – инспектор ДПС към РУП – Тервел
Милка Енева – психолог
Албена Вълова – ЗМС към училището

Помощни органи и комисии:

1. Безопасност на движението:
Председател – Нуртен Хаджиисмаил
Членове:
Христо Риков
Диян Димов

2. Охрана на труда:
Председател: Светослав Петров
Членове:
Мариана Денева и Стефка Желева – начални учители
Андрей Ненов и Евгени Господинов – преподаватели по физ.култура и спорт
Калчо Раданов и Антоанета Йорданова – преподаватели по ИИ и технологии

3. Защита при бедствия и аварии:
Председател: Румянка Станкова – Директор
Зам. председател: Дияна Стойнова – пом. директор
УД Секретар: Йорданка Тодорова- зав. АС
Членове:
Николинка Кирова – специалист по радиационна химическа защита
Светослав Петров – специалист по противопожарна защита
Албена Вълова – специалист по медико-санитарна защита
Христо Риков – специалист по осигуряване на реда
Андрей Ненов – специалист по безопасно извеждане на учениците от училищната сграда.

4. Квалификационна дейност:

Творчески съвет:

Председател: Румяна Станкова – Директор – III ПКС
Членове:
Росица Стратиева – Главен учител – I ПКС
Веселина Иванова – Старши учител – I ПКС
Златка Кънчева – Старши учител – II ПКС
Христо Риков – Старши учител, Председател на МО с II ПКС
Виолета Димова – Старши учител, Председател на МО НЕ
Цецка Божилова – Старши учител, Председател на МО с V ПКС