„Твоят час“ – 2016/2017 учебна година

ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Анкетна карта – Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Заявление и декларация за информирано съгласие – Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.

Индивидуална образователна карта – Приложение № 5, PDF,Индивидуалната образователна карта има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище.

за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

Разходи за закупуване на материали – PDF
Примерна номенклатура по обособени позиции на разходи за материали.