Съвет за обществен мониторинг „Твоят час“

Училищен съвет за обществен мониторинг „Твоят час“
Председател:
1. Нуртен Юсуф Хаджиисмаил – педагогически специалист
Секретар:
2. Миглена Василева Иванова – представител на общината
Членове:
3. Диян Георгиева Няголов – родител
4. Ивайло Линков Цветанов – представител на юридическо лице с нестопанска цел
5. Снежана Иванова Николова – родител