Проект „Твоят час“

СУ „Йордан Йовков“ принадлежи към Пета група.

Преподаватели включени в проекта

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения

 • Български език – моят час /Параскева Иванова/
 • Математиката древна и полезна /Снежана Костадинова/
 • Мечтите и възможностите /Йорданка Георгиева/
 • Уравнения забавни – Математика /Доника Жекова/

Извънкласни дейности за занимания по интереси

 • Клуб Журналистика /Росица Стратиева/
 • Моят път – Биологията /Николинка Кирова/
 • Творческо писане клуб „Мечтател“ /Виолета Желязкова/
 • Волейбол /Евгени Господинов/
 • Компютърен свят /Силвия Александрова/
 • Словестно изпълнителско и театрално майсторство /Мариана Радева/
 • И аз мога да играя в театъра! /Христо Риков/
 • Моят интерес – Математиката /Ваня Денева/

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

Групите за извънкласни дейности по интереси са осем. В тях са включени 130 ученици в ПЕ и ГЕ. Учениците проявяват различни интереси в областта на науката, изкуствата и спорта.

Групите за ученици с обучителни затруднения са четири. В тях са включени 38 ученици в ПЕ и ГЕ. Обхванати са ученици, които трудно се адаптират към образователните изисквания в пети клас, както и ученици, които завършват основно и средно образование и ще полагат НВО и ДЗИ.

Сайт на проекта

Училищен съвет за обществен мониторинг „Твоят час“
Председател:
1. Нуртен Юсуф Хаджиисмаил – педагогически специалист
Секретар:
2. Миглена Василева Иванова – представител на общината
Членове:
3. Диян Георгиева Няголов – родител
4. Ивайло Линков Цветанов – представител на юридическо лице с нестопанска цел
5. Снежана Иванова Николова – родител