Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

ОСНОВНИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация;
 • по-високо качество и по-добър достъп до образование;
 • ранна превенция на обучителни затруднения;
 • включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
 • включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение;
 • разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • деца от 3 до 6 години, включени в процеса на ранно оценяване;
 • деца от 3 до 6 години в риск от обучителни затруднения;
 • деца и ученици със СОП, в т.ч. деца и ученици със СОП, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация;
 • ученици с девиантно поведение;
 • специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, арттерапевти, кинезитерапевти, социални педагози и др.), осъществяващи ресурсно подпомагане;
 • учители, педагогически съветници (вкл. експерти от РИО);
 • директори (вкл. представители на общините, на отделите за закрила на детето, секретарите/представители на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните);
 • лекари, медицински специалисти, социални работници.
 • родители.

ДЕЙНОСТИ

Дейност 1. „Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на обучителните им затруднения“

Дейността ще се осъществява в 24 целодневни детски градини и обединени детски заведения (ЦДГ и ОДЗ), които бяха включени в проект „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като ще бъдат избрани и 10 нови ЦДГ и ОДЗ.

Поддейности:

 1. Подбор и назначаване на специалисти (логопеди, психолози, а при необходимост и ресурсни учители) за работа по модела, в т.ч. и за подпомагане на обучението на децата със СОП.
 2. Осигуряване на инструментариум за установяване на децата в риск от обучителни затруднения, в т.ч. и за децата със СОП, и за работа по преодоляването на затрудненията.
 3. Повишаване на капацитета на учителите и специалистите от ЦДГ/ОДЗ за работа по модела чрез обучения.
 4. Супервизия на работата на екипите от специалисти и учителите на групи.
 5. Осигуряване на техника за новите ЦДГ и ОДЗ и материали за работа с децата във всички обхванати по проекта ЦДГ и ОДЗ.
 6. Работа на ЦДГ и ОДЗ за създаване на условия за изграждане на положителни нагласи към прилагания модел и за активно партньорство с родителите/настойниците.

Дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“

Дейността ще се осъществява в 103 общообразователни училища, участващи в проект „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, като ще бъдат избрани допълнително до 10 нови училища.

Поддейности:

 1. Подбор и назначаване на специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози и др., за работа с децата и учениците със специални образователни потребности.
 2. Провеждане на обучения на екипите от специалисти и на учителите по учебни предмети за работа с децата и учениците със СОП и за подкрепа за личностното им развитие.
 3. Осигуряване на специализирани софтуерни програми и продукти за подкрепа на обучението и на личностното развитие на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.
 4. Обзавеждане и оборудване на ресурсни кабинети.
 5. Осигуряване на наръчници, ръководства, сборници или други в помощ на включващото обучение.
 6. Супервизии на работата на екипите.
 7. Провеждане на лагер, насочен към приобщаване и създаване на положителни нагласи към включващото обучение.

Дейност 3. „Развитие и утвърждаване на функционалния модел за подкрепа на процеса на включващото обучение чрез участието и използването на капацитета на специалните училища за ученици със сензорни увреждания и с умствена изостаналост“

Дейността ще се осъществява от 5-те училища за деца и ученици със сензорни увреждания – 3-те училища за деца и ученици с увреден слух и 2-те училища за деца и ученици с нарушено зрение, както и от 2 помощни училища.

Поддейности:

 1. Провеждане на обучения и консултиране на учители от общообразователни училища по дейност 2 за подпомагане на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.
 2. Провеждане на практически обучения от специалистите на училищата за деца с нарушено зрение за учителите и специалистите от общообразователни училища, участвали в обученията по въвеждащо и надграждащо брайлово ограмотяване.
 3. Провеждане на обучения и консултиране от специалистите на двете помощни училища за учители и родители на деца и ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания, обучаващи се интегрирано в училища на територията на населеното място/община, в което се намира съответното помощно училище.
 4. Провеждане на лагер за деца и ученици от училищата по дейност 3, за техните родители и учители, насочени към приобщаване и създаване на положителни нагласи към включващото обучение.

Дейност 4. „Подобряване на достъпа до информация и комуникация за децата и учениците с увреден слух чрез въвеждане на жестов език“.

Дейността ще се осъществява от изпълнител, който ще бъде избран по реда и при условията на Закона за обществени поръчки.

Поддейности:

 1. Провеждане на научно изследване на българския жестов език, включващо разпознаване, проучване и описание на системата от знаци и тяхната употреба в комуникацията на хората с увреден слух в цялата страна.
 2. Анализ на резултатите от научното изследване.
 3. Разработване и отпечатване на речник на българския жестов език в електронен вариант и на хартиен носител.

Дейност 5. „Прилагане на новия модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост“

Дейността ще се осъществява от IV Помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София, в което започна изграждането на модела в рамките на проект „Включващо обучение“ по ОП РЧР, като ще бъде избрано едно ново помощно училище от полуинтернатен тип.

Поддейности:

 1. Подбор и назначаване от директорите на двете училища на екип от специалисти (логопеди, психолози, социални педагози, артерапевти, кинезитерапевти, възпитатели и др.) за работа с деца с умствена изостаналост и с множество увреждания в съответствие с индивидуалните им потребности.
 2. Обзавеждане и оборудване на специализирани кабинети в новото помощно училище.
 3. Осигуряване на специализирани програми, помагала, образователни софтуерни продукти и др. за обучението на децата и за подкрепа на личностното им развитие.
 4. Обучения на новоназначените специалисти в помощните училища за оценяване на потребностите на децата и учениците и за работа с тях.
 5. Осигуряване (при необходимост) на специализиран транспорт за децата от помощните училища за ежедневното им извозване по местоживеене.
 6. Осигуряване на специализирано хранене, съобразено със здравословното състояние на децата.
 7. Разработване и прилагане на програми за активно партньорство с родителите.
 8. Супервизия на работата на специалистите в избраните помощни училища.
 9. Провеждане на лагер за децата/учениците за приобщаване и създаване на положителни нагласи към включващото обучение.
 10. Оценка на системата от помощни училища с оглед необходимостта от актуализацията й.

Дейност 6. „Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, настанени във възпитателни училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ), и за реформиране на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ“

Дейността ще се осъществява от 4-те ВУИ и 2-те СПИ в страната.

Поддейности:

 1. Създаване на Национален консултативен съвет за сътрудничество по въпросите, свързани с реформирането на организацията и функционирането на ВУИ и СПИ.
 2. Изграждане на партньорска мрежа на общинско ниво с участието на представители на компетентни институции и организации за осигуряване на подкрепа и реализиране на проектните дейности.
 3. Оценка на капацитета на ВУИ и СПИ с оглед възможността за преобразуването им в институции, алтернатива на институциите за лишаване от свобода.
 4. Разработване на алтернативен модел за работа с ученици с девиантно поведение.
 5. Назначаване на психолог и социален работник/социален педагог във всяко ВУИ и СПИ.
 6. Обучения на работещите във ВУИ и СПИ и на членовете на партньорската мрежа за прилагане на алтернативен модел за работа с ученици с девиантно поведение, с участието на секретари на местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, експерти по интегрирано обучение и специални училища, представители на отделите за закрила на детето.
 7. Осигуряване на техника и материали/спортни съоръжения за работа и занимания с учениците с девиантно поведение.