График за попълване на незаетите места

ГРАФИК за попълване на незаетите места след трети етап на класирене до достигане на утвърдения държавен план-прием след завършено основно образование